14.09.2018 - INFORMACJA

Od dnia 12.09.2018 r. dokumentacja kadrowa przechowywana jest w archiwum pod adresem:

ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o.
Janikowo
ul. Ogrodowa 13A
62-006 Kobylnica
Tel. 61 815 07 61

14.09.2018 - OGŁOSZENIE

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5 zaprasza do składania ofert na sprzedaż środków transportu

1. Przedmiotem sprzedaży są środki transportowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu w likwidacji z siedzibą w Lublińcu, przy ulicy Niegolewskich 5 . Wykaz środków przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. (ww. środki podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%).

2. Pisemne oferty na zakup należy składać najpóźniej do dnia 04.10.2018 roku do godz. 10:00, w zamkniętych kopertach z adnotacją „przetarg”. Oferta pisemna powinna zawierać:

  • numer rejestracyjny, markę i typ samochodu będącego przedmiotem przetargu;
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  • oświadczenie o kontynuacji lub rezygnacji z ubezpieczenia OC w PZU S.A.;
  • datę złożenia oferty i podpis oferenta;
  • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o. o. w likwidacji.

4. Zainteresowani zakupem wymienionych środków mogą oglądać ww. sprzęt po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z działem księgowości , Pani Beata Heppner tel. kom. 889 351 157 .

5. Strony wyłączają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia i nieprzyjęcia oferty, bez podania przyczyn.

7. Oferent , którego oferta została wybrana zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu na rachunek PKS w Lublińcu w likwidacji numer 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395 .

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu , na rachunek bankowy o numerze podanym w punkcie 7. Wadium powinno być wniesione do dnia 03.10.2018r. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

9. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Obowiązuje ZAŁĄCZNIK 1 do niniejszego ogłoszenia – wykaz środków transportowych.

Załącznik nr 1 - Wykaz środków tranportowych

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec