08.08.2018 - OGŁOSZENIE

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5 zaprasza do składania ofert na sprzedaż środków transportu

Przedmiotem sprzedaży są środki transportowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu w likwidacji z siedzibą w Lublińcu, przy ulicy Niegolewskich 5 . Wykaz środków przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia (ww. środki podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%).

Pisemne oferty na zakup należy składać najpóźniej do dnia 22.08.2018 roku do godz. 10:00, w zamkniętych kopertach z adnotacją „przetarg”. Oferta pisemna powinna zawierać:

  • numer rejestracyjny, markę i typ samochodu będącego przedmiotem przetargu;
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę ;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  • oświadczenie o kontynuacji lub rezygnacji z ubezpieczenia OC w PZU S.A.;
  • datę złożenia oferty i podpis oferenta;
  • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o. o. w likwidacji.

Zainteresowani zakupem wymienionych środków mogą oglądać ww. sprzęt po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z działem księgowości , Pani Beata Heppner tel. kom. 889 351 157.

Strony wyłączają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia i nieprzyjęcia oferty, bez podania przyczyn.

Oferent , którego oferta została wybrana zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży do dnia 31 sierpnia 2018 na rachunek PKS w Lublińcu w likwidacji numer 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395.

Obowiązuje ZAŁĄCZNIK 1 do niniejszego ogłoszenia – wykaz środków transportowych.

Załącznik nr 1 - Wykaz środków tranportowych

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec