Przetargi i zamówienia

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OLEŚNIE

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Sądowej numer 8, w skład której wchodzi działka zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 1728/2, karta mapy 1 obręb Olesno o powierzchni 0,2279 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku dworca autobusowego oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności , dla której w Sądzie Rejonowym w Oleśnie prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00053835/0. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, a Sprzedającemu przysługuje prawo wieczystego użytkowania do dnia 4 grudnia 2089 r. Na nieruchomości brak jest obciążeń o charakterze rzeczowym.

Budynek dworca autobusowego jest obiektem murowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym wybudowanym w roku 1974. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 120 m2, a powierzchnia użytkowa 268,6 m2, w tym powierzchnia piwnic 68,2 m2. Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz telefoniczną i centralnego ogrzewania (gaz).

Pozostała część działki, poza zabudowaną budynkiem i terenem trawnika, na powierzchni 166 m2 posiada nawierzchnię z kostki betonowej, w części z płytek betonowych chodnikowych i kostki brukowej betonowej.

Przetarg odbędzie się na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2077 r., Nr 27, poz. 177 z póź. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKS w Lublińcu Sp. z o. o. znajdującej się w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 , pokój nr 108. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji winni okazać prowadzącemu przetarg do wglądu dokument tożsamości, pełnomocnictwo udzielone przez właściwy organ podmiotu wnoszącego wadium wraz z aktualnym wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej upoważniające do składania oświadczeń woli w zakresie objętym przetargiem.

Cena wywoławcza netto wynosi 570.000,00 PLN. Sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z PTU , minimalne postąpienie wynosi 5.700,00 PLN.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 57.000,00 PLN na rachunek bankowy Spółki w ING Bank Śląski S.A. nr 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395. Wadium powinno być wniesione do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 11: 00.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać do dnia 23 kwietnia 2018 r. w każdym dniu roboczym od godz. 8.00 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Markiem Galiosem tel. 698 623 611.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W LUBLIŃCU

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą: 42-700 Lubliniec , ul. Niegolewskich 5 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 , karta mapy nr 5 Lubliniec , działka 1809/14 o powierzchni 1,8632 ha, dla której prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublińcu księga wieczysta nr KW CZ1L/00052703/8 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa , a Sprzedającemu przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 roku . Nieruchomość jest wolna od obciążeń o charakterze rzeczowym. Na nieruchomości znajduje się : budynek stacji paliw, budynek stacji obsługi, drogi i place, wiaty magazynowe, zbiorniki paliw, linia kablowa telefoniczna, sieć kablowa niskiego napięcia, ogrodzenie, utwardzony parking, instalacje wodno-kanalizacyjne.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie PKS w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5 , pokój numer 108, na zasadach określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (DZ. U. z 2007 r., nr 27, poz. 177 z późn. zm.) .

Cena wywoławcza netto wynosi 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100), minimalne postąpienie wynosi 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem udział w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 290. 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy Spółki w ING Bank Śląski S.A. Nr 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395 z dopiskiem „przetarg – Lubliniec” w rubryce „tytułem” na przelewie , w terminie do godziny 9:00 dnia 23 kwietnia 2018r.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji winni okazać do wglądu prowadzącemu przetarg dokument tożsamości, pełnomocnictwo udzielone przez właściwy organ podmiotu wnoszącego wadium wraz z aktualnym wypisem z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej upoważniające do składania oświadczeń woli w zakresie objętym przetargiem.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać do dnia 23 kwietnia 2018 r. w każdym dniu roboczym od 8.00 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Markiem Galiosem tel. 698 623 611.

27.03.2018 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTU

Likwidator Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 5 zaprasza do składania ofert na sprzedaż środków transportu

Przedmiotem sprzedaży są środki transportowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu w likwidacji z siedzibą w Lublińcu, przy ulicy Niegolewskich 5 . Wykaz środków przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. (ww. środki podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%).

Pisemne oferty na zakup należy składać najpóźniej do dnia 20.04.2018 roku do godz. 10:00, w zamkniętych kopertach z adnotacją „przetarg”. Oferta pisemna powinna zawierać:

  • numer rejestracyjny, markę i typ samochodu będącego przedmiotem przetargu;
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę ;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  • oświadczenie o kontynuacji lub rezygnacji z ubezpieczenia OC w PZU S.A.;
  • datę złożenia oferty i podpis oferenta;
  • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o. o. w likwidacji.

Zainteresowani zakupem wymienionych środków mogą oglądać ww. sprzęt po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Markiem Galiosem , tel. kom. 698 623 611.

Strony wyłączają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia i nieprzyjęcia oferty, bez podania przyczyn.

Oferent , którego oferta została wybrana zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży do dnia 21.04.2018 na rachunek bankowy PKS w Lublińcu sp. z o.o. w likwidacji w ING Bank Śląski numer: 96 1050 1155 1000 0005 0096 6395 .

Wykaz pojazdów

Copyright © 2003-2007 PKS Lubliniec